Anatomi Nedir? Anatominin Alt Bölümleri – Anatominin İnceleme Alanına Giren Vücut Yapıları

Canlıların yapısını ve organlarının bir­birleriyle bağlantılarını inceleyen bilimdir. Eski Yunanca anatemnein (açmak) ve tome (kesmek, ayırmak) sözcüklerinin bir­leşmesinden türemiştir. Canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi (zootomy) ve bitkilerle ilgilenen bitki anatomisi (phytonomy) olarak iki alt daldan oluşur. Temel tıp bilimlerinden biri olan insan anatomisi ise insan vücudundaki organların tanımlanması, büyüklük, biçim gibi özelliklerinin ortaya konması, birbirleriyle olan ilişkilerinin belirlenmesi ve bunların hekimliğe uygulanmasıyla ilgili bilimsel uğraş alanıdır. Sanatçılar da insan ve hayvan anatomisiyle ilgilenmişler, çizimlerini oluştururken bu bilgiden faydalanmışlardır.

İlk anatomik çalışmalar mağara dev­rine kadar uzanır. O dönemlere ait hay­van vücutlarına ait resimler mağara du­varlarında bulunmuştur. İ.Ö. 15000 yılla­rından kalma resimlerde hayvanların yü­reği doğru yerlere çizilmiştir. Daha son­ra Mezopotamya’da, eski Mısır’da, eski Yunan’da anatomi ile uğraşıldığını gös­teren birçok delil günümüze ulaşmıştır. Günümüz anatomi bilgisinin en temel doğrularını William Harvey (1578-1656) adlı bilim adamı ortaya koymuştur. William Harvey kan dolaşımı ile bilgileri doğ­ru bir biçimde ortaya koyunca anatomiy­le ilgili bilgiler arttı. John Hunter (1728- 1793) adlı araştırıcıysa anatomi çalışma­larının genel ilkelerini ortaya koymuştur.

İnsan vücudunun anatomisinin doğru bilinmesi hastanın muayene edilmesi ve sonra da tutarlı tanı konması için mut­lak gereklidir. Örneğin bir safra kesesi­nin bir apandisin yerini doğru bilmeden bunların hastalıklarının teşhisini koymak mümkün olamaz, iyi bir anatomi çalış­ması için bilginin yanında en önemli ih­tiyaç iyi araç ve gereçlerdir. Bu gereç­lerin başında bisturi, penset, oluklu son­da ve makas gelir. Bazen de özel işler için testere, çekiç ve kesici gibi gereçler de kullanılabilir.

Fakat günümüzde geliştirilen bazı âletlerle canlıyı hiç parçalayıp kesme­den de anatomisi hakkında fikir sahibi olunabilmektedir. Bu âletler, röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi ve sintigrafi aletleridir. İnsan anatomisi kadar hayvan ve bit­ki anatomilerinin bilinmesi de önemlidir. Bunların da her türünde değişebilen ana­tomik farklılıklar ortaya çıkabilir.

Anatominin alt bölümleri

 • Topografik anatomi: Vücut yapılarını bölge bölge inceleyen anatominin alt dalıdır.
 • Sistematik anatomi: Vücut yapılarını organların biraraya gelmesiyle oluşan organ sistemleri düzeyinde ele alan anatomi dalı.
 • Karşılaştırmalı anatomi: İnsan ile başka canlıların vücut yapılarındaki benzer ve farklı tarafları karşılaştırmalı olarak ele alan ve bunu insan anatomisinin daha iyi anlaşılmasında kullanan anatomi dalı.
 • Klinik anatomi: Vücut yapılarının hastalıklara tanı koyma aşamasındaki rollerini ortaya koyan alt uğraş alanıdır.
 • Nöroanatomi: Sinir sistemi anatomisi ile ilgili dalıdır.
 • Gelişimsel anatomi: Embriyoloji
 • Mikroskobik anatomi: Histoloji
 • Patolojik anatomi (anatomopatoloji): Hastalıklı organları inceler.
 • Radyolojik anatomi : Radyografi sonucu elde edilen radyogramda organ yapılarının ve organlar arası ilişkilerin incelenmesidir.

Anatominin inceleme alanına giren vücut yapıları

 1. Kemikler
 2. Kıkırdaklar
 3. Eklemler
 4. Ligamentler (Bağlar)
 5. Kaslar
 6. Solunum sistemi
 7. Dolaşım sistemi
 8. Ürogenital sistem
 9. Sindirim sistemi
 10. Sinir sistemi
 11. Endokrin sistem
 12. Deri
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Eğitim - 530 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status