Ünlüler Osmanlı Saray Kadınlarının Güzellik Sırlarını Uyguluyor

Magazin dünyasının güzelleri, ünlüleri güzellik sırlarını Osmanlı saray kadınlarının güzellik sırlarından faydalanıyor. Porselen gibi pürüzsüz bir cilde sahip olmak isteyen ünlüler, yumurta akıyla güzelleşiyor.

Oyun­cu Bur­çin Ter­zi­oğ­lu, cilt gü­zel­li­ği­ni yu­mur­ta akı ve bu­za borç­lu ol­du­ğu­nu açık­la­dı. Os­man­lı­’da sa­ray ka­dın­la­rı­nın keş­fet­ti­ği bu yön­te­mi bir sü­re­dir Ter­zi­oğ­lu gi­bi Eb­ru Şal­lı ve Ay­dan Şe­ner de uy­gu­lu­yor. Sa­bah­la­rı uyan­dı­ğın­da yü­zü­ne yu­mur­ta akı ve buz sür­dü­ğü­nü söy­le­yen Ter­zi­oğ­lu, “Çe­kim­den ön­ce yu­mur­ta akı ve buz cil­di­me çok iyi ge­li­yor. Alış­kan­lık ol­du­” di­ye ko­nuş­tu.

Gün için­de yü­zü­ne nem­len­di­ri­ci­den baş­ka bir şey sür­me­di­ği­ni söy­le­yen Ter­zi­oğ­lu şöyle konuştu:

“Gün­lük ha­yat­ta hiç mak­yaj yap­mı­yo­rum. An­cak çe­kim­ler yü­zün­den cil­dim sa­at­ler­ce mak­ya­ja ma­ruz ka­lı­yor. Te­miz­le­mek için or­ga­nik ve al­kol­süz ürün­le­ri ter­cih edi­yo­ru­m” de­di.

Sağ­lı­ğı­na ve for­mu­na da dik­kat et­ti­ği­ni be­lir­ten Ter­zi­oğ­lu,“Dö­nem dö­nem re­ji­me gi­ri­yo­rum. Çok id­di­alı de­ği­lim ama do­ğal gü­zel­lik ko­nu­sun­da bi­raz şans­lı­yım. Yü­zü­mün mak­ya­ja pek ih­ti­ya­cı yok” diye konuştu.

AYDAN ŞENER

Mut­fak­ta ye­mek ya­par­ken ka­lan mal­ze­me­le­ri as­la bo­şa har­ca­mam. Di­ye­lim ki yo­ğurt kal­dı, alır yü­zü­me sü­re­rim. Kar­bo­nat­la yu­mur­ta akı cilde çok iyi geliyor. Ki­vi var­sa, cildim C vitamini alsın diye onu so­ya­r yü­zü­me sü­re­rim.

EB­RU ŞAL­LI

Eb­ru Şal­lı da pü­rüz­süz cil­di­ni yu­mur­ta akı­na borç­lu ol­du­ğu­nu söy­le­yen­ler­den. Yıl­lar ön­ce yu­mur­ta akı­nın fay­da­la­rı­nı keş­fet­ti­ği­ni ve cil­di­ne çok iyi gel­di­ği­ni söy­le­yen Şal­lı, ki­ta­bın­da da yu­mur­ta akı­nı tav­si­ye edi­yor.

Hazırlanışı ve uygulanışı

Yu­mur­ta­nın akı­nı ayı­rıp bir ka­se­ye alın. İçe­ri­si­ne süt ve bal ila­ve edip iyi­ce çır­pın. Yu­mur­ta akı bem­be­yaz ola­cak şe­kil­de ka­rış­tır­dık­tan son­ra da­ire­sel ha­re­ket­ler­le cil­di­ni­ze ma­saj ya­pa­rak uy­gu­la­yın. 20 da­ki­ka bek­le­tip ılık su ile yı­ka­yın. Haf­ta­da 2 kez ya­pa­bi­lir­si­niz.

Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kadın - 84 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status