İmam Gazali’nin (El Gazali) Eserleri Nelerdir

İmam Gazali’nin, risale ve reddiyeleri ile birlikte 500’e yakın kitap yazdığı hakkında bilgiler vardır. Mısır’lı bilim adamı Abdurrahman Bedevi’nin yapmış olduğu araştırmalara göre, Gazali’nin 457 adet kitap yazdığını belirtir. Ancak günümüze kadar ulaşan eserlerinin sayısı 75 tanedir.

imam-gazalinin-el-gazali-eserleri-nelerdir

Eserlerinin Bazıları Hakkında

İhyau Ulumi’d Din – Gazali’nin en çok bilinen ve en büyük eseridir. Bu kitapta fıkıh ve tasavvuf konuları ele alınmıştır. Dört kısımdan oluşur. Kitap yazılışından bu yana İslam dünyasında çok okunan kitaplar arasındadır. Kitaba dair çeşitli şerhlerde yazılmıştır.

El münkız mine’d Dalal – Bu kitabında, hakikate nasıl eriştiğini anlatmakta ve bazı fırkaları inceleyerek tenkit etmektedir.

Makaasidü’l Felasife – Felsefeyi tenkit etmeden önceki incelemesidir.

El Mustafa – Usul-i fıkıha ait konular içerir, 4 bölümden oluşmaktadır.

Tehafütü’l Felasife – Aristo felsefesine tenkit amacıyla yazılmıştır.

El İktisad fi’l İtikad – Kitap, itikad konuları içerir.

Kimya-i Saadet – iman ve ahlaka ait konuları içerir. İhyau Ulumi’d Din kitabının kısa bir Farsça’ya çevrisi niteliğini taşır.

El Kıstasü’l Müstakim ve Fedâih-ul-Bâtınîyye – Bâtınîler’e reddiye ve tenkit olarak yazılmıştır.

Bidayetü’l Hidaye – Din ve ahlak bilgilerini öğreten bir kitaptır. Birinci kısmında zahiri ibadet ve ahlaktan ikinci kısmında kalbin itaat ve isyanı konusunu ele alır. Daha sonra göz, kulak, dil, cinsiyet uzuvları, eller ve ayakların güzel kullanılmasından söz eder. Son bölümünde kalbin iki yüzlülük ve ve kibir gibi kötülüklerden temizlenmesi konularını anlatır.

Eserleri

 •     İhyau Ulumi’d Din
 •     El İktisad fi’l İtikad
 •     Tehafütü’l Felasife
 •     El münkız mine’d Dalal
 •     Makaasidü’l Felasife
 •     El Mustafa
 •     Kimya-i Saadet
 •     El Kıstasü’l Müstakim
 •     Bidayetü’l Hidaye
 •     Miyarül İlim
 •     Mihekkun Nazar
 •     Mişkatü’l Envar
 •     Tefsir u Yakuti’t Te’vil
 •     Cevahir’ül Kur’an
 •     El Basıt
 •     El Vasit
 •     Maksaadü’l–Esna fi Şerhi’l-Esmaü’l Hüsna
 •     Makaasıd Maznun’ü Bih la Gayri Ehlih
 •     El Veciz
 •     Mizanü’l Amel
 •     Faysal ül-tefrika beyne’l –İslam ve’z-zendeka
 •     Fedâih-ul-Bâtıniyye
 •     İlcam ül-avam an İlm il-kelam
 •     El Mustazhiri
 •     Er-Redd ül-cemil Ala Sarih
 •     Kitab ül-erbain
 •     Minhac ül-abidin
 •     Eyyühe’l Veled
 •     Mukaşefetül Kulub
 •     Nasihatü’l Müluk
 •     Ed-Dürc
 •     Mafsalü’l Hilaf
 •     Hüccetü’l Hak
Bu Yazıyı Paylaş! Google+!

Kategori: Kültür & Sanat - 351 viewsYorum Yazın

Selçuk Gönültaş

DMCA.com Protection Status